1.Kam pro inspiraci

www.dumprojekt.cz
www.gservis.cz
www.stavimedum.cz
www.profidomy.cz

 

2. Výběr a pořízení projektu rodinného domu

Výběr a pořízení projektu rodinného domu

Volba a pořízení projektu pro stavbu rodinného domu je současně s výběrem parcely pro výstavbu nejdůležitější etapou rozhodování, které je nutné věnovat náležitou pozornost i čas. V této fázi se totiž zásadním způsobem rozhoduje o funkčnosti rodinného domku, jeho kvalitách prostorových i estetických a hlavně o celkových nákladech na stavbu rodinného domu. Proto této fázi přípravy výstavby rodinného domku je nutné ponechat především náležitý časový prostor.

Již při výběru a pořizování parcely pro výstavbu je nutné rozhodnout o jaký typ stavby rodinného domku půjde. V současné době většina stavebníků rodinného domku preferuje typ volně stojícího domu v zahradě, který má nesporně celou řadu výhod z hlediska kvality bydlení, ale je náročný na prostor, tj.velikost stavebního pozemku.

Odstupové vzdálenosti od sousedních parcel by měly být minimálně 5 m, aby bylo do obvodových stěn domu obrácených k sousedům možné umístit okna obytných místností. Odstup od sousedních parcel je možné zmenšit na minim. 3 m, ale pak již nelze do těchto stěn umisťovat okna obytných místností. Vzdálenost mezi sousedními domy má být minimálně 10 m, nesmí však být menší než 7 m. Podrobněji o podmínkách zástavby pojednává § 44 vyhlášky č. 83/76 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů. Mimo tyto obecné požadavky zjistíme na příslušném stavebním úřadu regulační zásady, které platí pro danou lokalitu či parcelu dle schválené územně plánovací dokumentace. Většinou se jedná o určení stavební čáry, výšky zástavby, tvaru a sklonu střechy, procenta zastavění pozemku apod.

Trochu opomíjeným typem zástavby rodinných domků jsou dvojdomky, které jsou vhodné zejména tam, kde šířka parcely neumožní stavět volně stojící dům protože odstupy od hranic pozemku by byly příliš malé (tj. pod 4m).

Pořízení projektu předchází rozhodnutí stavebníka pro jaký počet osob bude rodinný domek určen, zda bude jednogenerační nebo dvougenerační a na základě vyhodnocení místa stavby a stavební parcely se rozhodneme zda chceme stavbu přízemní, přízemní s obytným podkrovím nebo vícepodlažní, podsklepenou částečně nebo zcela nebo nepodsklepenou.

Dále pak je nutné rozhodnout jak budeme odstavovat osobní vozidla, tj. zda chceme garáž, dvojgaráž, příp. jen přístřešek nebo volné stání na zpevněné ploše. Nakonec je vhodné si uvědomit jaké budou naše požadavky na příslušenství domu, tj. dílnu, sklady, hobby místnosti, fit prostory, saunu, vířivé vany nebo bazén, venkovní terasy, sportovně rekreační plochy, okrasné zahrady a užitkové zahrady a pod.

Po shromáždění všech těchto údajů je možné přistoupit k výběru projektu z široké nabídky typových projektů, např. od firmy G SERVIS Třebíč nebo zadat vypracování projektu stavby odborné projektové firmě nebo autorizovanému architektovi příp. inženýrovi.

Výběr z typových projektů volíme především tehdy, když naše požadavky na rodinný dům jsou obvyklé jako u ostatních stavebníků, máme rovnou nebo mírně svažitou parcelu s vhodnou orientací ke světovým stranám a parcelu, která je dostatečně široká ( nejlépe cca o 10 m širší, než je šířka zvoleného typového domu). Pokud si nebudeme jisti dostatkem znalostí o všech vazbách, které je při výběru vhodného typového projektu posoudit, vyhledáme odbornou pomoc u firmy G SERVIS.

Při výběru projektu z nabídky typových projektů se neobejdeme bez dopracování vybraného a zakoupeného projektu projektantem o dokumentaci, která má vztah ke konkrétní stavební parcele, na níž bude rodinný domek postaven, tj. o výkres situace stavby s osazením stavby do terénu, o projekt přípojek inženýrských sítí a napojení na komunikaci, příp. projekt oplocení pozemku a terénních úprav, zpevněných venkovních ploch apod.

Výhodou pořízení projektové dokumentace na stavbu rodinného domku výběrem z nabídky typových projektů je nesporně možnost výběru z několika desítek variantních řešení rodinného domku, možnost srovnávání jednotlivých řešení rodinného domku mezi sebou, rychlost pořízení dokumentace, její komplexnost a správnost řešení z hlediska platných norem a předpisů a v neposlední řadě i nízké pořizovací náklady na takovou dokumentaci.

Typové projekty od firmy G SERVIS jsou odzkoušené v mnoha realizacích. Moderní dispoziční řešení, účelné využití prostor i estetické kvality domu dávají dobrý předpoklad pro kvalitní soudobé bydlení.

Pokud jsou naše požadavky na budoucí rodinný dům specifické, např. potřebujeme postavit rodinný dům v komplikované situaci z hlediska rozměrů, tvaru, či svažitosti stavební parcely, nebo chceme v rodinném domu i místnosti pro podnikání, příp. provozování některých specifických činností, zadáme zpracování příslušné projektové dokumentace odborné projektové firmě, příp. autorizovanému architektovi nebo inženýrovi.

V takových případech se většinou nejdříve zpracovává studie rodinného domu (někdy i ve více variantách), která poslouží i jako podklad pro vydání územního rozhodnutí a pak následně projekt pro stavební povolení, který se před vlastní výstavbou doplní o dokumentaci k provedení stavby. Takto zpracovaná dokumentace pro stavbu rodinného domu bývá podstatně dražší, než projekt zakoupený z nabídky typových rodinných domů, ale může dobře reagovat na specifické požadavky stavebníka i na specifika stavební parcely. Může odrážet osobnost stavebníka, lépe reagovat na tradiční architekturu regionu nebo na okolní zástavbu a zakomponování stavby do krajiny.

Vhodným reagováním na základové podmínky stavby (např. ve svažitých terénech, na orientaci ke světovým stranám, výhledu do okolí z budoucího domu apod.) se vám vložené prostředky a čas do individuálního projektu rodinného domu vrátí při vlastní výstavbě domu a při jeho provozu a užívání.

Určitým rizikem je výběr projektanta, neboť ne všichni, kteří jsou oprávněni projektovat mají dostatečné zkušenosti s projektováním soudobých rodinných domů.

Projekt rodinného domu

  • musíme respektovat regulační zásady a odstupové vzdálenosti od sousedů, regionální architekturu a okolní zástavbu
  • důležitým faktorem je orientace ke světovým stranám, oslunění, výhled do okolí
  • typový projekt rodinného domu je možno v určité míře upravit dle požadavku stavebníka
  • pokud navrhujete v typovém projektu rozsáhlejší změny v nosných konstrukcích je vhodnější zhotovení individuálního projektu podle Vašich požadavků

 

3. Územní řízení, stavební povolení a kolaudace stavby

Stavební povolení nebo jen ohlášení

Bez ohlášení

Budete-li na stavbě provádět udržovací práce nepotřebujte žádné povolení a nemusíte nic hlásit stavebnímu úřadu. Do udržovacích prací patří různé nátěry, opravy omítek, výměny podlah, výměny střešní krytiny.

Ohlášení stavebnímu úřadu

Ohlášení budeme potřebovat pokud stavíme rodinný dům se zastavěnou plochou do 150 m2, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a zároveň dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Dům musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, také musí stát v zastavěném území a neprovádí se nová infrastruktura.

Ohlášení zní jednoduše, ale přesto je potřeba předložit řadu dokumentů. Nejlépe uděláme, když si na příslušném stavebním úřadě zjistíme jaké dokumenty budou úředníci vyžadovat.

Rovněž si musíte zajistit odborný stavební dozor.

Projektová dokumentace se přikládá stejného rozsahu jako ke stavebnímu povolení.

Správní řízení neprobíhá.

Kolaudace není třeba, stačí jen oznámení stavebnímu úřadu.

Ohlášení je bez poplatku. Formulář pro ohlášení je možno stáhnout ze stránky ministerstva pro místní rozvoj.

Lhůta na vyřízení činí 40 dnů.

Přílohy k ohlášení

- doklad prokazující právo k pozemku či stavbě v případě, že toto se nedá ověřit v katastru nemovitostí

- plná moc pokud za Vás vyřizuje ohlášení zástupce

- seznam a adresy vlastníků sousedních staveb

- doklad o o informování vlastníků sousedních pozemků a staveb

- u staveb prováděných svépomocí je třeba písemné prohlášení odborně způsobilé osoby, že bude řídit provádění stavby

- doklad o kvalifikaci osoby, která bude provádět stavební dozor

- projektová dokumentace v jednom vyhotovení

- územně plánovací informace, uzemní souhlas pouze u určitých druhů staveb

- závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány hájí, stavbou dotčeny ( památkový úřad)

- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na které se stavba bude napojovat viz. seznam ve formuláři E4 (např vlastníci sítí, elektrické, vodovodní ..).

Stavební povolení

Na stavbu, která převyšuje rozměry stavby na ohlášení, je třeba již stavební povolení, dále se jedná o přípojky, rekreační stavby, rozsáhlejší rekonstrukce, kde již zasahujeme do nosných konstrukcí. Dále je třeba absolovovat územní řízení a územní rozhodnutí.

Domy, na které je třeba stavebního povolení, již musí stavět stavební firma.

Projektová dokumentace se přikládá stejného rozsahu jako k ohlášení.

Správní řízení se provádí.

Kolaudace není třeba, stačí jen oznámení stavebnímu úřadu.

Poplatek je vybírán ve výši 300 Kč

Lhůta na vyřízení činí 60 dnů.

 

Přílohy ke stavebnímu povolení

- doklad prokazující právo k pozemku či stavbě v případě, že toto se nedá ověřit v katastru nemovitostí

- plná moc pokud za Vás vyřizuje ohlášení zástupce

- projektová dokumentace 2-3 vzhotovení - informujte se na stavebním úřadě

- plán kontrolních prohlídek stavby - předložíte návrh harmonogramu důležitých fází stavby

- informace o splnění podmínek dotčených orgánů

- doklady o jednání s účastníky řízení - než podáte žádost o stavební povolení, získejte prohlášení od vlastníků sousedních pozemků, že proti stavbě nic nenamítají. Souhlas sousedů nám usnadní stavební řízení.

- územní rozhodnutí či územní souhlas, pouze pokud je to nutné

- závazná stanoviska dotčených orgánů - určí Vám stavební úřad

- stanoviska vlastníků sítí a komunikací na které se stavba bude napojovat

Kdy stavební povolení?

Uvádím pár příkladů kdy budeme potřebovat stavební povolení:

Půdní vestavba

Pokud chceme upravit podkroví ve starším domě na obytné místnosti, určitě budeme muset podat ohlášení ve změně užívání stavby. V případě, že nehodláte zasahovat do nosné konstrukce, a nijak výrazně neovlivníte vzhled domu bude stačit jen ohlášení. V okamžiku, kdy zasahuji do nosných částí krovu, či měním vzhled střechy, už bude třeba stavebního povolení.

Úpravy komínu a stavba krbu

Pro dům,který podléhá svojí velikostí ohlášení nám bude postačovat ohlášení. V případě, že se jedná o větší dům budeme potřebovat stavební povolení.

Zateplení a fasáda

V případě zateplování také provádíme novou fasádu, pokud použiji stejný odstín barvy jako původní není třeba ani ohlášení. V případě větších domů, složitějších fasád a použití jiných odstínů barvy budeme muset mít stavební povolení.

Rekonstrukce a oprava domu

Záleží jak velkého rozsahu oprava či rekonstrukce domu je, pokud budete zasahovat do nosné konstrukce a měnit podkroví a tím podmínky pro požarní bezpečnost, výměra domu přesáhne 150 m2 určitě budete stavební povolení potřebovat. U domu, kde výměra splňuje podmínky ohlášení bude postačovat ohlášení.

Oprava či výměna střechy

Pokud jen měníte střešní krytinu za novou, která vypadá jako původní, není třeba o o nic žádat. Pokud však budete měnit či opravovat krov u domů, které jsou větší plochy než podmínky ohlášení, budete muset žádat o stavební povolení.

Měníte jen okna

V případě, že nacháte vyrobit nová okna, která budou vzhledově stejná jako ta původní, není třeba nic ohlašovat. Jestliže se nová okna liší od původních, čeká vás ohlášení.

Bydlení ze stodoly

Přidáte okna, přivedete inženýrské sítě, uděláte příčky. Budete potřebovat stavební povolení a územní rozhodnutí, budete muset rovněž podat oznámení o změně užívání stavby.

Nástavba a přístavba domu

Pokud výsledná stavba bude větší než zmiňovaných 150 m2 a vyšší než dvě nadzemní podlaží, je třeba stavební povolení. Pokud menší, bude postačovat jen ohlášení.

Rekonstrukce domu

V případě, že vlastníme či koupíme starší dům a rozhodneme se pro kompletní rekonstrukci, představující výměnu oken, zateplení fasády, výměnu střechy, síťové rozvody a posuny některých příček.

Pokud dům překračuje rozměry pro ohlášení, je třeba žádat o stavební povolení.

Jak na ...

 


Webdesign a obsah: 3wbuild

Aktualizováno (Úterý, 11 Leden 2011 15:51)